VZN

    

                                       Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce Kaloša

                                                      číslo  1/12/2008

         o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné   

                                stavebné  odpady v katastrálnom území Kaloša

 

 

                                                              PRVÁ  ČASŤ

 

                                                                         § 1

                     Úvodné ustanovenia

       

Obecné zastupiteľstvo v Kaloša  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o,  že v súlade s § 98 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   z a v e d i e  s účinnosťou od 1. januára 2009 nasledovné:

 

A./  miestne dane: 

               a)  daň z nehnuteľností, (II. časť)

               b)  daň za psa, (III. časť)

               c)  daň za užívanie verejného priestranstva   (IV. časť) a

B./  miestny  poplatok  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  (V. časť)        

v katastrálnom  území obce Kaloša.

 

 

           DRUHÁ  ČASŤ

                                                         Daň z nehnuteľností

                                                                        § 2

 

Daň  z nehnuteľností zahŕňa :

          a)  daň z pozemkov,

                b)  daň zo stavieb,

                c)  daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. 

 

            Čl.  I.                                                       

            Daň z pozemkov

                          § 3

                 Predmet  dane

 

1)       Predmetom  dane  z pozemkov    pozemky  na  území  obce Kaloša  v tomto  členení:

      a./  orná pôda, vinice, ovocné sady  (A)

b./  trvalé  trávne  porasty  (B)

c./  záhrady  (C)

d ./ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy/D/

e./  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy  (E)

f./  zastavené plochy a nádvoria (F)

      g/ stavebné pozemky /G/

      h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov /H/

Predmetom  dane  z pozemkov  nie  sú:

a./  časti  zastavaných  plôch  a  nádvorí,  ktoré    zastavané  stavbami,  ktoré sú  

      predmetom  dane  zo  stavieb  alebo  dane  z bytov

b./  pozemky,  na  ktorých    postavené  pozemné  komunikácie.

 

 

                          § 4  

                              Základ dane

                           

1)Základom dane  z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

     - orná pôda  0,2609  €/m2

     - trvalé trávne porasty  0,0282  €/m2  

 

2)Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné  hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku  zistenej na 1 m2 podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení  všeobecnej hodnoty majetku.

       - záhrada   1.32 €/m2

       - zastavané plochy  1,32 €/m2

       - stavebné  pozemky  13,27 €/m2

       - ostatá plocha   1.32 €/m2

 

3)Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,  stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/2004  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 

 

 

                                                                         § 5

      Sadzba dane

                                                                

 

1)Ročná sadzba dane z pozemkov  u  ornej  pôdy, viníc  a  ovocných  sadov  (A)  sa  určuje  zo  základu  dane vo výške 0,25 %. 

2)  Ročná  sadzba  dane  z pozemkov  pre  ostatné  pozemky  (trvalé trávne pozemky (B),  záhrady  (C),lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy /D/, rybníky s chovom rýb a a ostatné hospodárske využívané vodné plochy /E/, zastavané  plochy  a  nádvoria  (F),  stavebné  pozemky (G)   sa  určuje  vo  výške  0,25 % .

3./ Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov/H/ 0,90 %                                       

 

    Čl.  II.

                                                             Daň zo stavieb

                                                                        § 6

                                                               Sadzba  dane

                                                                

1)Ročná sadzba dane zo stavieb je  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

   a)  0,02    za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo  hlavnej stavby

   b)  0,03 €  za  stavby  na  poľnohospodársku  produkciu, skleníky , stavby  využívané  na      

  skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo

         s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a    

          stavieb na administratívu

    c)  0,07 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu  

         rekreáciu

    d)  0,07 € za samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané  na  tieto  účely

         postavené mimo bytových domov

    e)  0.33 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu

               s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu

    f)  0.33 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a

         administratívu 

    g)  0.33 €  za ostatné stavby

 

 

 

       Čl.   III.                                                

    Daň z bytov

 

             § 7

                Sadzba dane

                                                               

1)Ročná sadzba dane z bytov je 0,02 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu  a nebytového priestoru.

 

2)Ročná sadzba dane z bytov v celej obci  sa zvyšuje o 0,33 € ak byt využíva  na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť  alebo prenájom. 

 

         § 8

                                     Spoločné ustanovenie pre daň z nehnuteľnosti

 

l. Podľa miestnych podmienok o 50 % v obci Kaloša sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov u týchto stavieb:

-vlastníkom stavby je osoba starší ako 62 rokov.

-Daňová povinnosť vzniká l .januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po  zdaňovacom období, v ktorom daňovník  nadobudol  nehnuteľnosť  do vlastníctva a zaniká 31. Decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane  vlastníkom nehnuteľnosti l. januára  bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.  Pre vybranie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.

     Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú  v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia  nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom  mesiaca nasledujúceho  po dni, v ktorom  sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

      Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho  obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo  zánik daňovej povinnosti  k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

     Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak  a v ďalších  zdaňovacích obdobiach  do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočnosti rozhodujúcich  na vybranie dane z nehnuteľnosti.

      Za zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrúbanie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľnosti. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

       Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba , alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci  dohodnú priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

     Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na  výpočet dane a daň si sám vypočítať.

     Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť  v priznaní aj meno , priezvisko , titul, adresu trvalého pobytu. rodné číslo a ak ide o právnickú osobu, alebo o fyzickú osobu ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno, alebo názov , IČO a sídlo podnikania. Súčasne aj daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto  odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

       Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne  do 15. Marca bežného zdaňovacieho obdobia.  Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods.2 zákona o miestnych daniach.

       Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 31. Marca bežného zdaňovacieho obdobia .

 

 

 

 

 

              § 9

              Vyrubenie dane

                                                             

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 0,34 € nebude vyrubovať ani vyberať .

 

              § 10

                 Platenie dane

                                                          

1) Vyrubená daň z nehnuteľností ak je nižšia ako 16,60 € je splatná do 15 dní odo dňa 

     nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru zdaňovacieho  obdobia

 

2)Vyrubená daň z nehnuteľnosti ak je vyššia ako 16,60 € je splatná:

 

            v troch rovnakých splátkach , najneskoršie do 31 októbra zdaňovacieho obdobia, prvá   

      splátka musí byť realizovaná po nadobudnutí právoplatnosti platobného výmeru

      zdaňovacieho obdobia.

 

 

          TRETIA  ČASŤ

                                                                  Daň za psa

 

                        § 11

                                                               Predmet dane

             

1)       Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo

      právnickou osobou.

2)       Predmetom dane za psa nie je:

a)        pes chovaný na vedecké a výskumné účely,

b)        pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,   

c)        pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 

                                                                        § 12

                                                       Oslobodenie dane za psa

 

Správca dane oslobodzuje od platenie dane na jedeného psa v zmysle § 11, ods. 2. bod b) a c) VZN .

                         § 13

                                                                Základ dane 

                                                             

Základom dane je počet psov.

                         § 14

                                                                 Sadzba dane

                                                       

Sadzba dane je 1,66 € za jedného psa na kalendárny rok.

 

 

                                                                        § 15

                                                Vznik  a  zánik  daňovej povinnosti

 

Daňová  povinnosť  vzniká  prvým dňom  kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci, v  ktorom  daňovník  nadobudol  psa, a zaniká prvým dňom  mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

 

                                                                        § 16

                                              Oznamovacia povinnosť a platenie dane

                                                       

1)Daňovník je povinný  písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní  od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová  povinnosť. Daňovník  je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 15 dní a preukázať dôvod zániku daňovej povinnosti.

 

2)V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia platobným výmerom do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

                                                                   

         ŠTVRTÁ  ČASŤ

                                        Daň za užívanie verejného priestranstva

 

              § 17

    Predmet  dane  

                                                                  

1)Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné  užívanie verejného priestranstva  a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

 

2)Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejností prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

 

 

3)Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného  zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky.

 

4/Daňovník je povinný v lehote do 24 hodín od začatia užívania verejného priestranstva písomne oznámiť správcovi dane svoje údaje, konkrétne verejné priestranstvo, ktoré chce užívať, spôsob užívania a dobu užívania verejného priestranstva.

 

       

             § 18

      Sadzba dane

                                                                    

1)Sadzba dane sa určuje takto:

 

a)        za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie  služieb a obchodnej činnosti činí poplatok:

 

aa) za služby a práce                                                                              0.02 € za m2/deň

ab) za predaj :

      -  kníh, tlače, potravín, ovocia a zeleniny                                         0,02 € za m2/deň        

      -  priemyselného tovaru ( obuv, odevy, textil, drogérie a pod.),

         kvetov a nealkoholické občerstvenia                                             0,02 € za m2/deň  

      -  zmrzliny, cukr. vaty, pukancov                                                     0,02 € za m2/deň

      -  občerstvenie alkoholické                                                               0,02 € za m2/deň

      -  ostatného tovaru                                                                            0,02 € za m2/deň

      -  skládky stavebného materiálu                                                       0,02 € za m2/deň 

 

 b) Pri skládkach materiálu do 7 dní ( napr. za palivo) poplatok sa neplatí.

 

 c) Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných   

     atrakcií 3.32 € za deň.

 

 d) Za krátkodobé t.j. jednodňové užívanie verejného priestranstva sa považuje každý aj  

začatý  deň za celý deň.

 

  e) Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí v hotovosti pred užívaním verejného    

      priestranstva bez vyrubenia platobným výmerom do pokladne správcu dane.

 

                                                                       § 19

                                                Vznik a zánik daňovej povinnosti

                                                                   

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva. 

 

 

 

                      § 20

 

   Dań za nevýherné hracie prístroje

 

1,33 € jeden mechanický prístroj – biliard za kalendárny rok

        

                    § 21

 

Spôsob vyrúbenia dane

 

Daň za nevýherné hracie prístroje je splatné naraz. Daňovník môže platiť a odovzdať miestnu daň týmito spôsobmi:

-v hotovosti priamo do pokladne správcu dane

-bezhotovostným prevodom na účet správcu dane.

 

 

 

                                                              PIATA  ČASŤ

                               MIESTNY  POPLATOK  ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY

                                              A  DROBNÉ  STAVEBNĚ  ODPADY

 

 

                                                                   § 22

1)Miestny poplatok za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na území obce.

 

2)Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 

a)        fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku  a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností  ako vodná plocha

b)        právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie   

c)        podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na účel podnikania.

 

3)Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. 

 

         

             § 23

   Sadzba poplatku

                                                                                

1)Sadzba poplatku je:

 

        a)   5,30 € za osobu za rok  pre fyzické osoby

        b)   5,30 Sk za  za osobu za rok  pre  podnikateľa

 

 

                         § 24

          Vyrubenie poplatku

                                                                   

1)Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

 

2)Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočností, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

 

                  

                                                                        § 25

              Splnomocňujúce  ustanovenie

                                                                

 

1)  Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci  preukáže:                                                    

 

a)        že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 

b)        že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

 

 

 

2/ Poplatník skutočnosti uvedené v odseku 1 tohto paragrafu preukazuje následovnými písomnými dokladmi:

            zastupiteľského úradu alebo konzulárneho úradu SR v zahraničí, že sa zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí alebo zahraničného zamestnávateľa, ktorý má sídlo v cudzine, že vykonával pracovnú činnosť mimo územia SR, príslušných orgánov vojenskej správy,

            čestným prehlásením s úradne overeným podpisom poplatníka, že neužíval viac ako 90 dní po sebe nasledujúcich dní nehnuteľnosť s uvedením dôvodu neužívania,

 

 

 

                                                         ŠIESTA   ČASŤ                         

                

 

                                              

                         § 26

    

         Prechodné ustanovenia

                         

1) Obec za omeškanie platieb dani a miestneho poplatku podľa §§ 5, 6, 7 a 11 vyúčtuje

     daňovníkovi  za každý omeškaný deň 0,03 % z vyrubenej sumy

    

         

                       §  27

          

          Záverečné ustanovenia

                                                          

 

1)Obecné zastupiteľstvo v Kaloši sa na tomto všeobecne záväznom nariadení na rok 2009 uznieslo dňa    10.decembra 2008  uznesením číslo: 01/12/08

 

 

2)Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.

 

 

 

                                                                          § 28

Zrušujúce  ustanovenia

                                                                        

    

 

Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenia obce Kaloša zo dňa 23.12.2006 o dani z nehnuteľností, a o miestnych  poplatkoch .

 

 

 

V Kaloši,dňa 10.12.2008

                                                                                             Ing.Máté František

                                                                                                starosta obce