Vyhlásenie výberového konania

27. Máj 2014 

Obec Kaloša vyhlasuje výberové konanie na funkcie:

Riaditeľa MŠ s VJM Kaloša 50 - Óvoda Kálosa (podrobné podmienky si viete pozrieť kliknutím na túto linku)

Riaditeľa rozpočtovej organizácie obce Kaloša s názvom “Základná škola Kaloša s VJM Kaloša 50 - Alapiskola Kálosa 50 (podrobné podmienky si viete pozrieť kliknutím na túto linku)Zverejnenie zoznamu zmlúv, faktúr a objednávok obce

21. Marec 2011 

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. de-cembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zoznam je dostupný prostredníctvom systému RZOF kliknutím na túto linku.